Kategórie Produktov

Prihlásiť sa
info@gasbj.sk 0907 197 660

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Gas BJ s.ro., so sídlom Komenského 567/31, 085 01 Bardejov, IČO: 47458976, zapísaná v Obchodnom registri Okresný úrad Bardejov, Číslo živnostenského registra: 760-17393 Vložka č. 29042/P-Zbl (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho

Gas BJ s.ro.,
so sídlom Komenského 567/31, 085 01 Bardejov, 
IČO: 47458976 zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd  Prešov, oddiel SRO, Vložka č. 29042/P
DIČ:2023900626
Prevádzka: Štefániková 70, 085 01, BardejovTelefón: +421 907 197 660
Email: info@gasbj.sk

Lýdia Hoľpitová
Komenského 31
08501 Bardejov
IČO: 47458976
DIČ Dph: SK2023900626


1. Orgán dozoru

 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 051/ 7721 597 //www.soi.sk, //www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti-soi
 1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
 1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.
 1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). 
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.  
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.  
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.  
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,  
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,  
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva apovinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávkypotvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobompotrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, abydodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladnepo uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaruposkytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy natrvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdeniemusí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátaneformulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdaťkupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej aleboelektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie aužívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymipredpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodacílist, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo nariadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanýtovar.
3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnostitovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu vlehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnýmia reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, jepredávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plneniealebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy(stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebostornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. Vprípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť,vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť vlehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnejzmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určenýúčet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, akkupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkanépredávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúcioprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúciuž uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinnývrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dníodo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.


4. Práva apovinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťouobjednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
4.2.Kupujúci je povinný:
a)prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemudohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátanenákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom listeprevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenejosoby.
4.3.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termínea mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobnépodmienky

5.1.Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedenápri každom tovare na internetovej stránke elektronickéhoobchodu.
5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluvenedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemubezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľaprvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutejdodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani vtejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnenýodstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvaťkupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanietovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Zobrazenie tovaru naakejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorúprevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery aostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch ainých písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovejstránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávanévýrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenejhodnoty.
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste,ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiťtovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobomv čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúcije povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré jepredávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar akupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v časepred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.6.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a vČasovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebozabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípadsvojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol ozaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretiaosoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiťpredávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje zadodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručenímtovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jehoprevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim apodpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení aodovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenoukupujúcim.
5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať zdôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahualebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomnéhoodstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnomuplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok nauplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočnýchnákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
5.8.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jehoobal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. Vprípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúcehopovinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahevady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho.Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemumôže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadoualebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciuvád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, akkupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelnevynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znášapredávajúci.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípadenedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchtoobchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci jepovinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny vlehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvybezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určenýkupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1.Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcima kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpnacena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručeniaobjednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponukeelektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim,predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu sinformáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sapovažuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnejzmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebopísomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátanenákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartoupri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebobezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený vakceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúcehov čase pred prevzatím tovaru.
6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenubezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bolacelá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu zadohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však priprevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatípredávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miestoa zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar vsplátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovarukupujúcemu.

7. Nadobudnutievlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplnýmzaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvoškody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúcialebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar odpredávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar,alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožníkupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačnýporiadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo,aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci jepovinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8.2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenutovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti,ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom nacenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.3. Predávajúci môževždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný,ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Akide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúciprávo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce oodstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovnévyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovarriadne užívať.
8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady,má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.6.Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré muvyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3.týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré muvyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5.týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestniltieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť siich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisovSR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúcehoalebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách aservisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedenéna zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúcikupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvome-mailu.
8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platnýreklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodnýcha reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený sreklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobereklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciuuplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a ozmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. opriestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon")v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tietoobchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť siv čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim odpredávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovejstránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.10.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť zavadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktorézodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sanaň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.11. Aktovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu vprevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákonatak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručípredávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právopodľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačnýchpodmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“)napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jehozasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúcinepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatneníreklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmäpresne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveňuvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniťreklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávaniezáručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznamurčených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemuzašle na jeho žiadosť predávajúci.
8.12. Reklamačnékonanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemuzačína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúcepodmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamáciepredávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúcehopredávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupovýchkódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sútieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
8.13.Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívnedoručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúcije okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchtoreklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetkupotrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovarupredávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívnedoručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začínadňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Akvšak predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriekposkytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečívykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dníod doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatneníreklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určenáosoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vovhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo vpísomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamovanévady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktorému vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných areklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) aprávach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchtoobchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskehozákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvomprostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinnýpotvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; aknie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bezzbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybaveníreklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusídoručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatneniereklamácie iným spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnenýrozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinnýbezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu.Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysleust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje jepredávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybaveniareklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejšíchprípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, vodôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technickézhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatkureklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamáciepredávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, vodôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybaveniereklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo máprávo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúcireklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretiakúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutímlen na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydanéhoautorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebostanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenietovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôžepredávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odbornéposúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdenímtovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol,osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybaveníreklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odbornéposúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenejosobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odbornéhoposúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelnevynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledokodborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukážezodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môžereklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdeniatovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemuuhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetkynáklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky stým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenúreklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právouplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bolpredávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo oktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpnazmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci sivyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar srovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemunespôsobí závažné ťažkosti.
8.20. Predávajúcinezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorúkupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru aktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8.týchto reklamačných a obchodných podmienok,
b) ak kupujúcineuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúcehoza vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadoutovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d)ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktorénezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými amechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vadatovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebozanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vzniklapoškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním vrozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnýmizásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaruvznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebonepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vzniklapoškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i)ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou,ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo inýmzásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom dotovaru k tomu neoprávnenej osoby.
k) ak kupujúci nezveril inštaláciu montážnych dielov montérom v špecializovanom LPG servise.
8.21. Predávajúci jepovinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jednýmz nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b)výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvouna prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodnenýmzamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci jepovinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybaveníreklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dníodo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamáciebude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončeníreklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu budespolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad ovybavení reklamácie.
8.23.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľnie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
8.24.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemoholpoužívať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
8.25. Vprípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorombude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšiereklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohtoreklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začneplynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale ibana nový tovar.
8.26.Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená vzávislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchtoreklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a)predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúcivadný tovar vymení.
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnúvadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchtoreklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byťreklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránenímvady.
8.28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť,alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo oväčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré brániatomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady,predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľabodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciunasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčnýtovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,
alebo
b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru zainý, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
8.29.Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednuviac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší početrôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byťtovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčípodľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akýspôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciuvybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebolepších technických parametrov.
8.30. Vybavenie reklamáciesa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatneníreklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľabodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.
8.31.Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnúvadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší početrôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako trochrôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.33. Oprávneniekupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, akovyužil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vadytovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodnýchpodmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie užopätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadurovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.34.Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienokvýslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciuspotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9. Osobné údaje aich ochrana

9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickouosobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje menoa priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslotelefónu a mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli,že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinnýoznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresusídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.3.Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnutéosobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásenísa  na internetovej stránke elektronického obchodu v častiMoje konto.
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, žezmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. oochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúciako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvyspracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu akodotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúcehobude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch skupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutnéna plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jednazo zmluvných strán.
9.5. Kupujúci môže zaškrtnutímpríslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svojsúhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúcispracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré súuvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnostipredávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novýchproduktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch aspracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch,týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavácha akciách na ponúkaných tovaroch.
9.6. Predávajúci sazaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať anakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c)ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený vtýchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e)ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako súuvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne azabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučnespôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené aže ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získanéna iné účely.
9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemusúhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodnýchpodmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobnýchúdajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvaniazabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolaťkedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca oddoručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.10.Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutímpolíčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mudostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobomoznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené včl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b)identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorádoručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje súuvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajovktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim akupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho vrozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osoboua v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslotelefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e)že požadované osobné údaje je kupujúci povinnýposkytnúť,
9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvaťosobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom,ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnympredpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, žesúhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovaťhrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebopovinnosti ustanovenej predávajúcemu.
9.12. Kupujúci máprávo na základe písomnej žiadosti od predávajúcehovyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje ojeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobnýchúdajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie ospracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a ojeho stave v rozsahu:
I) identifikačné údaje predávajúceho azástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
II) identifikačnéúdaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci prizískavaní osobných údajov nepostupuje