Kategórie Produktov

Prihlásiť sa
info@gasbj.sk 0907 197 660

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, na tejto stránke nájdete bližšie informácie o používaní Vašich osobných údajov firmou GasBJ s.r.o. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Spracovanie sa môže uskutočniť manuálne alebo automatizovane, a to i prostredníctvom sprostredkovateľov a tretích osôb, aj mimo územia Slovenskej republiky v inom členskom štáte EÚ.

Nákup v E-shope

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

 1. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov sa nachádza na www.gasbj.sk. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).
 4. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 6. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou GasBJ s.r.o., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie.

Aktuálny zoznam týchto subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:

 • Dehal s.r.o., Tarnov 104, 08601 Rokytov
 • Slovenská Pošta, a.s.Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13,962 21 Lieskovec
 • Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

 • súdy – orgány činné v trestnom konaní
 • Služba kriminálnej polície
 • Služba finančnej polície PZ
 • Kriminálny úrad finančnej správy
 • daňové orgány
 • Policajný zbor SR
 • Úrad na ochranu osobných údajov
 • Slovenská obchodná inšpekcia